Danish(DK)English (United Kingdom)
Nyhedsbrev Julen 2010 komplet
schoubo-reasoning
Nyt fra schoubo reasoning

(English version below)

Rigtig glædelig jul og godt nytår!
Det har været et spændende år, hvor både min kone og jeg sprang ud på dybt vand som selvstændige - og i hver sin branche - hun med førstehjælpskurser og -udstyr (KS Førstehjælp) og jeg med IT rådgivning (schoubo reasoning).
Men nu er vi begge så småt i gang, og det nye år skal så vise, hvad vi kan få ud af disse nye udfordringer. Tak til alle der har hjulpet med råd og dåd!

Hvad har jeg så lavet indtil nu? Er par højdepunkter skal nævnes:

Open Source analyse

I efteråret har jeg udført og netop afleveret en analyse af et større system baseret på en proprietær SOA platform, med fokus på om det kan migreres til en Open Source-baseret løsning.
Jeg håber senere at kunne fortælle mere, men indtil da må jeg nøjes med at afsløre at svaret er "ja" - det kan migreres. Måske andre kunne have samme overvejelser?

Pascal migrering

Automatisk migrering af kildetekst - f.eks. Pascal eller COBOL - har længe været en af mine specialer.
Jeg har videreudviklet et system (Pas2Java) som jeg oprindelig skrev i JavaCC til at migrere mine egne Delphi Pascal kildetekster (ca. 100.000 linier kode).
Det har siden ligget stille, men så deltog jeg i Martin Fowlers "Domain Specific Languages" workshop på JAOO 2010 - sorry GOTO 2010 - og her blev jeg inspireret til at lægge systemet om til en mere explicit semantisk model.
Det var bestemt ulejligheden værd. Kode, som før var knudret og svært tilgængelig, er faldet på plads og følger den sproglige struktur meget bedre - f.eks er scoping af variable og rutiner blevet meget enklere implementeret.
Nyt er bl.a. håndteringen af lokale rutiner og VAR parametre. Se Automatisk migrering og Pascal Migrering for en mere detaljeret beskrivelse af projektet og status.
Samtidig fik jeg også lagt test-systemet om til fuld-automatisk - man skal altid være klar til at følge sine egne anbefalinger.

Og hvad kan det bruges til? Pas3Java er - sammen med en test-suite - første skridt på vejen til at migrere legacy Pascal kode til Java, og dermed slippe ud af en ond cirkel af manglende skill-set -> dårlig kvalitet -> ulyst til forandringer -> missede open source udviklingsmuligheder -> manglende rekrutteringsgrundlag.

Og så kan mit system uden videre bruges som jumpstart i f.eks. et COBOL  eller FORTRAN migreringsprojekt. Eller en hvilketsomhelst anden, formaliseret data-repræsentation iøvrigt.

JAOO 2010    nu:    GOTO 2010

Jeg deltog for første gang i 10 år uden egen udstillingsstand og det var lidt anderledes. Til gengæld fik jeg set væsentligt flere indlæg, og højdepunktet må være en kort snak med James Gosling før hans pragtfulde indlæg om autonom kontrol af en racerbil ("Datamining the brains of mechanical engineers or 130MPH where??").

Og en konkurrence skulle I ikke snydes for, den havde jeg lavet, og I kan se den med vejledende svar og vindernes navne her.

2011

Jeg håber at der i det nye år kommer gang i nogle af alle de ventende projekter, og at I har held med at gennemføre dem.
Og skulle I forlade Jer på andet end blot held, så lad mig hjælpe med at sikre successen.

Kh Jan

schoubo reasoning v/Jan Schoubo
Søvænget 2, Stilling
8660 Skanderborg
+45 2575 5180

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.schoubo-reasoning.dk
News from schoubo reasoning

(Dansk version ovenfor)

Merry christmas and a happy new year! 
This year has been exiting for my wife and I, as we both took the plunge and stated as independent contractors - in two different fields, nonetheless. My wife started teaching first aid and selling first aid equipment (KS Førstehjælp) and I offer IT consulting in a number of special fields (schoubo reasoning).
Now we are both up up to speed, and the coming year will reveal what we can make of these challenges. Many thanks to all who offered advice and helped us getting started.

What have I been up to so far? A couple of highlights must be mentioned:

Open Source analysis

This fall I have executed and presented an analysis of a major system based on a proprietary SOA platform, with focus on the feasibility of miigrating it to an Open Source based platform.
I hope to be able to tell you more later, but for now suffice to reveal that the answer is "yes" - it can be migrated. Perhaps you also have the same considerations?

Pascal migration

Automatic migration of source code - perhaps Pascal or COBOL - has long been one of my specialities.
I have spent time further developing a system (Pas2Java) that I originally wrote in JavaCC to migrate my won Delphi Pascal sources (approximately 100.000 lines of code).
Since then I participated in Martin Fowlers "Domain Specific Languages" workshop at JAOO 2010 - sorry GOTO 2010 - and was inspired to change the system to use a more explicit semantic model.
This was definitely worth the effort. Code that used to be convoluted and difficult to understand, was redone in a much simpler way and now follows the structure of the language much closer - this makes tasks such as scoping of variables and routines real simple to implement.
New features include hoisting of local routines and VAR formal parameters. See Automatic migration and Pascal Migration for a more detailed description of the project and current status.
At the same time I also improved the testing system to run fully automated - one should always eat ones own dog-food.

And application? Pas3Java can - in concert with a test-suite - be the first step in the road to migrating legacy Pascal code to Java, and thus break out of the wicked circle of lacking skill-set -> poor quality -> change avoidance -> missed open source opportunities -> poor recruiting.

And my system can be used as a jumpstart in a COBOL or FORTRAN migretion project. Or the migration of any other formalized data-representation for that matter.

JAOO 2010    now:    GOTO 2010

I participated for the first time in 10 år without my own boot and that was different. However, I managed to attend a lot of presentations, and had a chance to chat with James Gosling before his magnificent presentation on autonomous control of a racecar ("Datamining the brains of mechanical engineers or 130MPH where??").

Several asked for my traditional competition, and I did write one, and you can see it with answers and a list of winners here.

2011

I hope that the new year will see some of the many dormant IT projects come to life, and hope you have the best of luck implementing them.
And if you don't want to rely on luck alone, let me help ensure the success.

Kh Jan

schoubo reasoning v/Jan Schoubo
Søvænget 2, Stilling
8660 Skanderborg
+45 2575 5180

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.schoubo-reasoning.dk