Danish(DK)English (United Kingdom)
Nyhedsbrev Julen 2011 komplet
schoubo-reasoning
Nyt fra schoubo reasoning

(English version further down, new advertising campaign at the end)

Android

De seneste måneder har stået på Android udvikling - tre applikationer: een til min kones firma, KS Førstehjælp, een for mig selv Money Between Friends, og een jeg laver sammen med tre unge fyre fra København/Polen.

Min kones applikation er en lille træner til at øve hjertemassage ved Hjerte-Lunge Redning, og kan hentes på Android Market. Den er gratis.

Min egen applikation er et nyttigt regnskabsprogram når man er på tur eller ferie med vennerne, og skal holde rede på fælles udgifter. Money Between Friends kan hentes på Android Markets for 40 kr.

Den sidste applikation er ikke færdig, og vi går lidt stille med dørene indtil den er - men vi regner med at lægge den på til foråret 2012 og så spamme Google+, Facebook, LinkedIn, Twitter og hvem der ellers er indenfor hørevidde. Stay Tuned!

Money Between Friends

Forestil dig at du er på weekendtur med nogle venner.
En af jer betalte for hytten på forhånd, en anden betalte benzinen for turen.
Et par har deres lille dreng med, og I er enige om at han kun skal betale halv pris for måltider og ikke noget for overnatningen.
Turen går over grænsen, så nogle af omkostningerne er i en anden valuta.
Åh ja - og en af jer arbejder i en bank, og har derfor sørget for at veksle valuta til alle.
Kan du følge med? Kan I holde styr på alle disse beløb, så hver eneste deltager kan betale sin del af udgifterne? Og hvad nu hvis en af jer er nødt til at gå tidligt og derfor ikke skal betale til den sidste aftens måltid?
Og hvad gør I, når en af deltagerne gerne vil høre hvad han skylder lige nu?
Det er her Money Between Friends hjælper jer alle!
Denne applikation gør det meget nemt at holde præcist regnskab med hvem der skylder hvad, og status på SMS og detaljeret regnskab på eMail kan spare jer for endeløse diskussioner bagefter.
Du kan se brugervejledningen her og hente applikationen fra Android Market her.


Test

I foråret og forsommeren havde jeg fornøjelsen af to test-projekter - eet for en god ven, og eet for et mindre konsulenthus med en offentlig kunde.
I begge projekterne anvendte jeg Selenium til webtest, med stor fornøjelse. Selenium er et af de mest tilgængelige værktøjer jeg nogensinde har sat mig ind i - ingen overraskelser og alt virkede. Open Source når det er allerbedst.
Samtidig afslørede særlig det første projekt hvor vigtigt det er at planlægge testen ind i selve udviklingen - små ændringer i design og kodestandard kan betyde meget for hvor nemt det er at teste bagefter. For slet ikke at snakke om et gennemgående sæt testdata!
I forbindelse med projekterne lavede jeg en lille overbygning, så Selenium kan generere ikke alene en statusrapport for testen, men også en komplet testspecifikation.
Så slipper man for at lave den to gange. Se et eksempel her.

Næste emne på min personlige dagsorden? Robotium til automatiseret test af Android løsninger.

Produktblade

Jeg har samlet mine primære ekspertiser i en håndfuld produktblade, med eksempler på opgaver jeg har løst. Nyt er bladet om Android udvikling.
Hent dem her.

2012

Jeg håber at der i det nye år kommer gang i nogle af alle de ventende projekter, og at I har held med at gennemføre dem.
Og skulle I forlade Jer på andet end blot held, så lad mig hjælpe med at sikre successen.

Husk at jeg er ekspert i oprydning!

Rigtig glædelig jul og godt nytår!

Kh Jan

schoubo reasoning v/Jan Schoubo
Søvænget 2, Stilling
8660 Skanderborg
+45 2575 5180

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.schoubo-reasoning.dk

Se også min profil på
easymatch
News from schoubo reasoning

(Dansk version ovenfor, nyt reklameinitiativ nederst)

Android

Lately, I have spent time developing for the Android platform - three applications: one for my wifes company, KS Førstehjælp, one for myself Money Between Friends, and one with three young fellows from Copenhagen/Poland.

My wifes app is a small trainer for Heart-Lung Resuscitation and is available on Android Market. It is free.

My own app is a useful accounting program for when you and your friends are on a trip or on vacation, and need to keep score on expenses. Money Between Friends is available on Android Markets for 40 kr.

The last app is not ready yet, and we keep it secret until it is - we plan to release it in the spring of 2012, and then spam Google+, Facebook, LinkedIn, Twitter and any other social media within earshot. Stay Tuned!

Money Between Friends

Imagine you are on a weekend trip with some friends.
One of you paid the cottage in advance, another paid the gas to drive there.
One couple brought their small kid, and you agreed he should only pay half cost on meals and none of the rent.
The trip goes across the border, so some of the costs are in another currency.
Oh - and one of your friends work in a bank, so she brought cash for everyone.
Still with me? Can you keep track of these transactions, so that everyone gets to pay their fair share of the cost?
And what if one of your friends has to leave early, and so should not pay any share of the last evening meal?
What if another friend asks how much he owes so far?
This is where Money Between Friends helps you all!
This application will make it very easy to keep accurate account of who owes what, and the status by SMS and full, detailed account by eMail will save you endless discussions afterwards.

You can browse the user guide here, and get the application from Android Market.

Test
This spring and summer I had the pleasure of two test-projects - one for a good friend, and one for a small company with a public sector customer.
In both projects I used Selenium for web testing, and with great pleasure. Selenium is one of the most accesible tools I have ever started using - no surprises and everything worked. Open Source at its best.
Escially the first project also revealed a golden truth about the importance of planning test into the overall project plan - small adjustments can make a lot of difference in the testability of the finished product.
And I won't even mention a comprehensive set of testdata.
In connection with these projects I created a small add-on, that allows Selenium to generate not only a full test status report, but also generate the detailed test specification - that way you avoid maintaining it twice.For an example, have a look here.

Next topic on my personal agenda? Robotium for automatically testing Android solutions.

Datasheets

I have organized my primary skills in a handful of data sheets, with examples of projects I have worked. New kid on the block is Android.
Get them here.

2012

I hope that the new year will see some of the many dormant IT projects come to life, and hope you have the best of luck implementing them.
And if you don't want to rely on luck alone, let me help ensure the success.

Remember that I am espcially good at sorting out confusions!

Kh Jan

schoubo reasoning v/Jan Schoubo
Søvænget 2, Stilling
8660 Skanderborg
+45 2575 5180

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.schoubo-reasoning.dk

See also my profile on
easymatch